Mỗi nhà thiết kế phải có sự tự tôn và tự tin của riêng mình

Mỗi nhà thiết kế phải có sự tự tôn và tự tin của riêng mình

Theo nhà thiết kế Công Trí, chưa làm mà đã sợ người khác cười chê thì chắc không nên làm trong lĩnh vực nghệ thuật sáng tạo.

Ngi sao 10 nam Ngi sao 10 nam book